• พิธีการมอบอิสริยาภรณ์จากประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • label2
  • label3

พันธกิจ

            ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรม มีภารกิจหลักในการบริหาร และสนับสนุนการดำเนินการวิจัยในแต่ละโครงการ ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยมีการแบ่งภาระงานตามลักษณะความจำเป็น คือ

1. งานธุรการ
รับผิดชอบด้านการจัดทำงบประมาณ การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ งานด้านพัสดุ และการประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ

2. งานด้านเอกสิทธิ์
ประสานงานกับกรมวิเทศสหการ เกี่ยวกับเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญและครอบครัว การยกเว้นภาษีศุลกากร และการขยายเวลาการพำนักในราชอาณาจักร

3. งานงบประมาณสมทบ
ดูแลจัดทำงบประมาณสมทบผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ โดยการประสานงานกับกรมวิเทศสหการ การติดตามประสานงานการเบิกค่าใช้จ่าย ตามที่ได้รับการจัดสรร เร่งรัดการเบิกจ่าย และขออนุมัติจัดสรรเพิ่มเติม ดำเนินการจ้างเลขานุการ และพนักงานขับรถยนต์ประจำผู้เชี่ยวชาญ

มี 39 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์