• พิธีการมอบอิสริยาภรณ์จากประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • label2
  • label3

ประวัติ

           ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ ฝรั่งเศส โดยรัฐบาลฝรั่งเศสได้ให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรภายใต้ความ ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยในระยะแรก มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยระบบเกษตรกรรม และการให้การฝึกอบรมระดับสูง เพื่อให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง และความหลากหลายของระบบเกษตรกรรมในบริเวณภาคตะวันตก และบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง

bbต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการลงนามทำความตกลงทางวิชาการร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และหน่วยงานฝ่ายสาธารณรัฐฝรั่งเศส คือ สถาบันวิชาการชั้นสูงแห่งชาติด้านการเกษตร (Institute National Agrinomique Paris-Grignon, INA-PG) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนา (CIRAD, Centre de Coop?ration Internationale en Recherche Agronomique) และ ORSTOM (Institut de Recherche Scientifique en Coop?ration pour le D?veloppement) หรือ IRD (Institut de Recherche pour le D?veloppement) ในปัจจุบัน เพื่อร่วมกันดำเนินงานภายใต้ "โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบเกษตรกรรม (Development Oriented Research on Agrarian System Project, DORAS Project)”

bbศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนา (CIRAD) และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) ในโครงการการพัฒนาการผลิตฝ้าย ขณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการลงนามความร่วมมือกับ ORSTOM ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)

bb ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2534 - 2536)

bbo ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส ระยะที 2 (พ.ศ. 2537 - 2539)

bbo ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2540 - 2542)

bbo ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2542 - 2546)

bbo ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2546 - 2549)

bbo ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2550 - 2553)

มี 41 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์