• พิธีการมอบอิสริยาภรณ์จากประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • label2
  • label3

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2014 Junior Research Fellowship Program
 

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นเยาว์ชาวไทยทุกสาขา เพื่อให้ทุนไปทำวิจัยระยะสั้นที่ประเทศฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2557   อ่านเพิ่มเติม

พิธีการมอบอิสริยาภรณ์จากประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ชั้นอัศวินด้านการเกษตร
 

รศ.ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาห กรรมเกษตร  อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติจาก

ฯพณฯ Mr. Thierry VITEAU เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “Climate Change and Sustainable Development”

อ่านเพิ่มเติม

ลิงค์ด่วน

 

ลิงค์ด่วน

 

ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผอ.สำนัก/สถาบัน สภาข้าราชการ มก. สายตรงถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สถานพยาบาล มก.
ปฏิทินการศึกษา
ระบบประเมินผลการเรียนการสอ สำนักทะเบียนและประมวลผล Transcript กิจกรรมนิสิต
ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์ สำนักพิมพ์ มก.
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร
ระบบสารสนเทศนิสิต ห้องสมุด สารสนเทศเกษตร
ระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ
หอจดหมายเหตุ มก.
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ระบบติดตามผลการลงทะเบียนนิสิต บริการคอมพิวเตอร์ การจัดการความรู้ มก.
http://course.ku.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลนามานุกรม
ระบบหนังสือเวียน ประชาสัมพันธ์ มก.
สรุปผลงาน รางวัลดีเด่น ปี 2552
ระบบเกรดออนไลน์ สถาบันวิจัยและพัีฒนาแห่ง มก.
รางวัลนักวิจัยปี 2553
ระบบบัญชี 3 มิติ
สำนักประกันคุณภาพ ผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น ปี 2554
ระบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา ศูนย์หนังสือ มก.
รวมรางวัล มก. ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกบนเว็บ
ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ ระบบความพึงพอใจของนิสิตต่อ มก.
ผลงานที่น่าสนใจของวิทยาเขตกำแพงแสน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ปี 2554
Report BI สำหรับผู้บริหาร
ระบบงานประชุมวิชาการ มก.
ทุน Alexander von humboldt fellowship
ระบบส่งเสริมการมีงานทำ KU Journal
ระบบ มคอ. ออนไลน์

 

 

สายตรงถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์