• พิธีการมอบอิสริยาภรณ์จากประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • label2
  • label3

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติจาก

ฯพณฯ Mr. Thierry VITEAU เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “Climate Change and Sustainable Development”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เอกสาร : กำหนดการ

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติจาก

ฯพณฯ Mr. Thierry VITEAU เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “Climate Change and Sustainable Development”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์